The Greatest Guide To เงินเฟ้อ

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย

เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว

รักษาระดับราคาไม่ให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนเกินไป เพื่อดูแลให้ระบบเศรษฐกิจการเงินเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่อง

เงินเฟ้อวัดจากอัตราเงินเฟ้อ, การเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์ราคาตั้งแต่ปีหนึ่งถึงอีกปีหนึ่ง อัตราเงินเฟ้อสามารถวัดได้หลายวิธี:

บริการการขออนุญาตดำเนินธุรกิจทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.

ค้นหาข้อมูลและบทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเงิน และตลาดการเงิน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง สนทนาออนไลน์

สนับสนุนการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทยและภูมิภาค รวมถึงเสริมสร้างบทบาทของ ธปท. ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เงินเฟ้อ : ทำไมไทยขึ้นดอกเบี้ยช้ากว่าสหรัฐฯ แล้วบาทจะอ่อนอีกแค่ไหน

ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา และผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก จากทีดีอาร์ไอ บอกกับบีบีซีไทยว่า การตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.

ข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการสำคัญของธนาคารพาณิชย์

เงินเฟ้อ หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจที่ระดับราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือถ้าพิจารณาจากค่าของเงิน เงินเฟ้อ คือ ภาวะเศรษฐกิจที่ค่าเงินมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจะซื้อของชิ้นเดิมนั้นต้องใช้เงินมากกว่าเดิม แปลง่าย ๆ อีกแบบก็คือของแพงขึ้นนั่นเอง

ด้านนายอาทิตยา มัตตู หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของธนาคารโลก บอกกับบีบีซีไทยว่า ธปท. จะต้องหาจุดสมดุลที่เหมาะสมในการจัดการเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเงินเฟ้อที่มีผลโดยตรงจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น ตามมาด้วยราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแล้วยังถือว่าอยู่เกณฑ์ต่ำ

นอกจากนี้ยังมีการขาดแคลนไมโครชิป ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการผลิตรถยนต์ คอมพิวเตอร์ และสินค้าในครัวเรือนอื่น เงินเฟ้อ ๆ ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *